สวัสดี ยินดีต้อนรับห้องครูปลา

ปฐมวัยคือช่วงเวลาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการและอนาคตของเด็ก  เด็กต้องได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จึงจะสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการคว้าโอกาสในชีวิต สามารถล้มแล้วลุกขึ้นได้ และเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง คุณภาพของประสบการณ์ในช่วงขวบปีแรก ๆ คือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการของสมอง การเรียนรู้ สุขภาพ และพฤติกรรมตลอดช่วงชีวิตของเด็กเด็กจำนวนมากในประเทศไทยไม่ได้รับการดูแลและการกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสมในช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิต พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กอย่างจริงจังและเอาใจใส่เท่าที่ควร และจำนวนมากใช้วิธีการลงโทษด้วยความรุนแรง ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เกือบหนึ่งในห้าคนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเอง